زرشک ,کیفی ,آگاهی ,مصرفکنندگان ,قیمت ,استان ,قیمت زرشک ,همچنین آگاهی ,آگاهی مصرفکنندگان ,قیمتگذاری کیفی ,الگوی قیمتگذاری ,همچنین آگاهی مصرفکنن

چکیده 

زرشک یکی از مهمترین محصولات تولیدی استان خراسان جنوبی است. با توجه به اینکه در حدود 60 هزار نفر در زنجیره تولیـد، توزیـع و فـراوری

زرشک مشغول به کار هستند و درآمد هزاران خانواده بهطور مستقیم و غیرمستقیم به محصول زرشک وابسته است. اما مصرف سـرانه زرشـک در کشـور

کمتر از یک کیلوگرم در سال است، آگاهی از ویژگی های کیفی مورد توجه مصرف کنندگان به گسترش بازار فروش این محصول کمـک مـی کنـد. لـذا

هدف از این مطالعه بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک با استفاده از الگوی قیمتگذاری کیفی در این استان است. داده های مطالعه از تعـداد 100

پرسشنامه که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از خانوارهای شهرستان بیرجند در سال 1389 تکمیل شده است، استخراج گردید. نتایج حاصـل از

برآورد الگوی قیمتگذاری کیفی نشان میدهد که پفکی بودن زرشک و خوشرنگ بودن آن و همچنین آگاهی مصرفکنندگان از خواص زرشـک، تـأثیر

مثبت و معنیداری بر روی قیمت زرشک دارد و تأثیر بستهبندی و نشان تجاری بر قیمت زرشک از نظر آماری معنیدار نیست. بنابراین پیشنهاد مـیشـود

اطلاعرسانی مناسب برای آگاهی تولیدکنندگان از خواست و سلیقه مصرفکنندگان و همچنین آگاهی مصرفکنندگان از خواص زرشک صورت گیرد. 

واژههای کلیدی: استان خراسان جنوبی، زرشک، سلیقه مصرفکنندگان، عوامل کیفیتلفن تماس جهت سفارش محصول: 09150972737

منبع اصلی مطلب : فروش محصولات کشاورزی خراسان جنوبی
برچسب ها : زرشک ,کیفی ,آگاهی ,مصرفکنندگان ,قیمت ,استان ,قیمت زرشک ,همچنین آگاهی ,آگاهی مصرفکنندگان ,قیمتگذاری کیفی ,الگوی قیمتگذاری ,همچنین آگاهی مصرفکنن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : زرشک